Søknadsfristen for det akademiske året 2023/2024 er nå utløpt.

Neste søknadsrunde vil bli lyst ut sommeren 2022 med frist i oktober.

 

Hvert år bevilger vi midler til tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen (og av og til på tvers av):

 • humaniora/teologi
 • samfunnsvitenskap/juss
 • naturvitenskap/medisin/matematikk

Det er ingen laboratoriefasiliteter på CAS. Søkere med prosjekter som innbefatter laboratoriearbeid, feltarbeid og/eller datainnhenting er likevel velkommen til å utvikle de teoretiske sidene av prosjektet sitt under CAS-oppholdet. Laboratoriearbeid, feltarbeid og/eller datainnhenting må da enten finne sted i forkant av oppholdet eller på annet egnet sted under oppholdet.

Hver forskningsgruppe får tilbringe et helt akademisk år i CAS’ lokaler i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78 i Oslo, og får et budsjett på ca. NOK 3,5 millioner.

Hvem kan søke CAS prosjekt?

Alle fast vitenskapelige ansatte i full stilling ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan søke om å lede en gruppe ved CAS. Søkeren setter selv sammen sin forskergruppe og kan invitere fremragende kolleger fra hele verden til å bidra på prosjektet. For å fordele lederansvaret er det en fordel å ha to prosjektledere. CAS har som mål å støtte yngre forskeres karriereutvikling. Det oppfordres derfor til å inkludere inntil to PhD og/eller Postdoc i prosjektet.

CAS modellen er utarbeidet for å fremme den daglige intellektuelle dialogen mellom gruppens medlemmer. Avtalene mellom CAS og samarbeidsinstitusjonene garanterer at både gruppeledere og medlemmer i fast stilling ved disse institusjonene, får forskningsfri med full lønn i perioden de er på CAS. Forskere som er ansatt ved andre institusjoner, vil normalt bruke sin forskningstermin for å delta. Dersom dette ikke lar seg ordne, kan deler av budsjettet brukes til å dekke vikarutgifter som påløper mens forskeren er på CAS.

Deltakernes opphold varierer i lengde, fra noen måneder til hele året. Gruppeleder må være tilstede på CAS i hele prosjektets periode, dvs. fra 15. august til 30. juni. Om prosjektet har to ledere kan de imidlertid, dersom familiesituasjonen, laboratoriearbeid eller andre sentrale elementer i prosjektet i kortere perioder krever det, ha alternerende hovedansvar. Hvis leder ikke er fysisk tilstede på CAS, forventes det likevel at vedkommende deltar digitalt. Det forventes at medlemmer av forskningsgruppen jobber fulltid med emner som er relevant for prosjektet mens de er på CAS.

Vi tilbyr unik forskningsinfrastruktur og bred administrative støtte

Vår ambisjon er å gi våre forskningsgrupper en unik mulighet til fordypning og kreativitet i intellektuelt stimulerende omgivelser. Vi tilbyr:

 • Fem velutstyrte enkeltkontorer til hvert prosjekt
 • Romslige seminarrom med videokonferanseutstyr
 • IT og bibliotekstjenester
 • Administrativ støtte til konferanser og workshops
 • Subsidierte lunsjer som nytes sammen i vårt vakre tårnværelse
 • Bekvemme leiligheter i gangavstand fra senteret (for forskere som ikke er bosatt i Osloområdet)
 • Hjelp til å finne passende skoler og barnehager (for tilreisende forskere som tar med familie)

Hva dekker budsjettet?

Budsjettrammen for 2023/2024 er på NOK 3 500 000 pr. prosjekt. Dette kan brukes til å dekke:

 • Vikarmidler for gruppemedlemmer som ikke er fast ansatt på våre samarbeidsinstitusjoner og som ikke har mulighet til å benytte egen forskningstermin.
 • Konferanser, workshops og andre arrangementer som utgjør en del av CAS-prosjektet.
 • Reise og bolig for tilreisende gruppemedlemmer og deres familiemedlemmer. *
 • Reise og opphold for forskere som ikke er gruppemedlemmer, men bidrar til interne seminarer.
 • Reise for familiemedlemmer som besøker tilreisende gruppemedlemmer under opphold på CAS.
 • Utgifter til skole og barnepass for tilreisende forskere.
 • Andre utgifter tilknyttet oppholdet som f.eks. visumkostnader.

*Satsene for leilighetene pr mnd. som belastes prosjektenes budsjett er:

 • 1 soverom NOK 16 000
 • 2 soverom NOK 20 000
 • 3 soverom NOK 24 000

Gruppeledere som ikke er bosatt i Osloområdet vil få sine boligutgifter dekket av CAS og trenger derfor ikke sette av midler til dette i sine budsjetter.

Hvordan søke?

Fra 2021 benytter CAS kun én søknadsrunde. Søkere må levere en komplett søknad gjennom Unifors portal. Alle påkrevde maler kan lastes ned i søknadsportalen.

Søknadsfristen er 18. oktober 2021

Søknaden må leveres via vår elektroniske søknadsportal hos UNIFOR. Alle dokumenter må skrives på engelsk, lagres og innleveres i PDF-format.

I en vellykket søknad vil det klart fremgå:

 • at prosjektet har stort potensiale til å bidra til fremragende grunnforskning
 • hvordan forskningen på CAS skal organiseres og ledes for å realisere målsettingene i prosjektet

Søknaden må inneholde:

 • En full prosjektbeskrivelse skrevet for spesialister i feltet ditt (maks. A4 10 sider).
 • En CV for hver prosjektleder. Du må bruke malen som kan lastes ned her.
  • Man kan ikke ha flere enn to ledere og kun én av dem kan være søker. Leder som ikke selv er søker, skal signere intensjonserklæring som vedlegges søknad.
 • Et støttebrev fra nærmeste leder for hver av prosjektlederne (maks. én A4 side).
  • Støttebrevet må som et minimum bekrefte at du i tråd med avtalen mellom CAS og din hjemmeinstitusjon, beholder din lønn og fritas fra dine ordinære forpliktelser i perioden du leder prosjektet på CAS. Det er fordelaktig om brevet også inneholder en kort redegjørelse for hvordan prosjektet kan styrke og gi merverdi til ditt forskningsmiljø på hjemmeinstitusjonen også etter endt CAS opphold. Last ned malen her.
 • En kort CV (maks én A4 side) og en signert intensjonserklæring (lenke til mal) fra inntil fire kjernemedlemmer som du vil invitere til langtidsopphold på CAS. For de øvrige forskere du ønsker å invitere skal du IKKE sende inn CV.
 • En liste over andre forskere du vil invitere, med beskrivelse av deres bakgrunn, viktigste meritter og bidrag til prosjektet.

I tillegg må du vedlegge:

 • Et prosjektresyme (ca 100 ord).
 • En beskrivelse av prosjektets primære og sekundære målsettinger (ca 100 ord).
 • En beskrivelse av hva et opphold på CAS har å si for prosjektets målsettinger (ca 300 ord).
 • En detaljert arbeidsplan for oppholdet.
 • En kort redegjørelse for eventuelle etiske problemstillinger i prosjektet og beskrivelse av hvordan disse vil bli håndtert (ca. 200 ord).
 • Et budsjettutkast. Du må bruke følgende mal.

Vi oppfordrer alle søkere til å ha alle dokumenter, vedlegg og tekster ferdigstilte og konvertert til riktig format før dere begynner registreringen av søknaden i søknadsportalen vår.

Øvrige krav til søknaden

Dersom prosjektet krever forhåndsgodkjennelse fra Datatilsynet, Regionale etiske komiteer eller lignende, må dette innhentes innen 22. november 2021. Dokumentasjon på forhåndsgodkjenning kan legges ved prosjektbeskrivelsen ved innsending av søknad, eller ettersendes som e-postvedlegg til Rune Flaten, rune.flaten@cas.oslo.no.

For krav til prosjektet under oppholdet på CAS se Framework and Requirements for the Project”.

Utvelgelse av prosjekter

Søknader som tilfredsstiller våre formelle og kvalitative krav vil bli vurdert av internasjonale sakkyndige. Den endelige utvelgelsen av de tre forskningsgruppene for 2023/2024 tas av CAS’ styre i juni 2022. CAS vil bistå gruppelederne i planleggingen frem til gruppene begynner på CAS i august 2023.

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på cas@cas.oslo.no.

 

CAS har nylig revidert søknadsprosessen og det elektroniske søknadsskjema hos UNIFOR. Om noe er uklart eller manglende i prosessen, vennligst ta kontakt med oss snarest.