Centre for Advanced Study

at the Norwegian Academy of Science and Letters

Forskning ved CAS

Grunnforskningen ved CAS er tverrfaglig, internasjonal og nysgjerrighetsdrevet.

Collage of photos from previous CAS projects and events.

Gruppeledere som leder prosjektene ved senteret er blant de fremste forskerne i landet, og utvelgelsen er basert kun på vitenskapelige kriterier.

Forskningsgrupper

Hver høst tar CAS imot tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen (og på tvers av):

 • humaniora/teologi
 • samfunnsvitenskap/juss
 • naturvitenskap/medisin/matematikk

CAS har tatt imot mer enn 75 forskningsprosjekter og 1100 forskere siden åpningen i 1992.

Tar imot søknader hver høst

Alle fast vitenskapelige ansatte ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan sende inn en prosjektbeskrivelse.

Om ønskelig, kan prosjektet ha to ledere som utformer søknaden sammen. Søker(ne) velger selv hvem som skal utgjøre prosjektets forskergruppe og kan invitere forskere fra hvor som helst i verden, uavhengig av hvor de er i karrieren.

Forskere i stipendiat- og postdoktorstillinger bidrar også i CAS-prosjektene.

I alt deltar mellom 40 og 45 forskere fra rundt 10 til 15 land i CAS-prosjektene hvert år.

Etter en omfattende søknads- og vurderingsprosess velger CAS-styret tre forskningsprosjekter. Prosjektene velges to år før oppstart slik at prosjektlederne får god tid til å planlegge.

 • Prosjekter 2018/19

  Prosjekter 2018/19

  By Camilla K. Elmar,

  The Demise of Religions utforsker hvordan og hvorfor religioner dør ut. Verdenshistoriens skraphaug er full av forkastede religiøse grupper og tradisjoner. Noen ble gradvis erstattet av nye religioner og glemt, andre utryddet sammen med sine troende. Gjennom sammenliknende forskning, skal denne gruppen undersøke hva som skjer når en religion forsvinner, og hva det kan fortelle oss om livssyklusen til andre kulturelle fenomener. 

   


  In Sync: How Synchronization and Mediation Produce Collective Times, Then and Now handler om kollektive opplevelser. Å leve i et samfunn betyr å oppleve ting sammen– ikke bare de store begivenhetene, som valg, idrettsarrangement og parader, men også de små, hverdagslige hendelsene. Denne forskergruppen studerer hvordan samfunn fra 1700-tallet til i dag er organisert rundt slike hendelser, og den viktige rollen forskjellige medier spiller for å sørge for at de finner sted.

   


  Homotopy Type Theory and Univalent Foundations bygger på to fundamentale spørsmål innenfor matematikk: Hva er et matematisk bevis, og hva vil de si at to ting er like? Svarene på disse spørsmålene er mange, og har variert gjennom tidene. I dag kan forskere bruke kraftige dataprogrammer for å verifisere matematiske bevis, men da er utfordringen å finne et språk som både er effektivt og forklarende nok. Forskerne bak dette prosjektet mener at homotopiteori er løsningen.

 • Prosjekter 2019/20

  Prosjekter 2019/20

  By Camilla K. Elmar,

  MultiGender: A Multilingual Approach to Grammatical Gender utforsker grammatisk kjønn i flerspråklige kontekster, med fokus på tilegnelse, variasjon og endring. Grammatisk kjønn er en språklig kategori som deler substantiv inn i ulike klasser, og blant verdens språk er det stor variasjon. For eksempel har man i de fleste norske dialekter tre kjønn (hankjønn, hunkjønn og intetkjønn), andre språk har to kjønn (f.eks. italiensk), mens noen ikke har kjønn (f.eks. engelsk). MultiGender vil utforske om grammatisk kjønn er den samme kategorien på tvers av en rekke språk.

   

  Prosjektet Evolvability: A new and unifying concept in evolutionary biology handler om begrepet "evolverbarhet", som kan forstås som potensiale for evolusjon. Naturlig utvalg forutsetter arvelig variasjon, og forskning rundt evolverbarhet søker å forstå hvordan selekterbar variasjon oppstår, struktureres og opprettholdes. Begrepet evolverbarhet oppsto rundt 1990 og ble raskt populært i en rekke fagfelt innen evolusjonær genetikk og utviklingsbiologi. I dette prosjektet skal forskerne dels se på hvordan dette begrepet oppsto og hva slags konsekvenser det har hatt, og dels vurdere hva vi har lært av den forskningen som har brukt begrepet over de siste 30 år. 

   

  The Body in Translation – Historicizing and Reinventing Medical Humanities and Knowledge Translation skal tenke nytt om feltet «medisinsk humaniora» som et tverrfaglig bindeledd mellom humaniora og medisin. Ved å konfrontere medisinsk kunnskapsoversettelse med begreper om oversettelse fra humaniora og kulturvitenskap skal prosjektet utvikle nye medisinske oversettelsespraksiser som tar høyde for aktuelle epistemiske og kulturelle forskjeller.

 • Prosjekter 2020/21

  Prosjekter 2020/21

  By Camilla K. Elmar,

  Hvilken politikk som føres påvirker fordelingen av goder og byrder i samfunnet, og det er ofte uenighet om hvilke beslutninger som er de rette. Det er derfor en både viktig og vanskelig oppgave å finne ut hvordan man kan avgjøre hva som er en «god» politikk. En god politikk må både gjenspeile hva vi mener er moralsk riktig, være gjennomførbar i praksis og være et resultat av demokratiske prosesser. GOODPOL bringer filosofer og samfunnsvitere sammen for å utvikle en politisk filosofi som er praktisk relevant og en samfunnsvitenskapelig tilnærming som er informert av moralske krav til politikkutforming.

   

  Motivic Geometry er et tverrfaglig matematisk prosjekt med høy risikofaktor.  Ved å samle verdensledende eksperter innen motivisk homotopiteori, affin algebraisk geometri, og enumerativ geometri, forventer prosjektets forskere banebrytende resultater og håper å kunne styre retningen forskningen tar innen disse feltene.

   

  Books Known Only by Title: Exploring the Gendered Structures of First Millennium Imagined Libraries har som mål å utforske bøker som kun er kjent gjennom sin tittel, og som assosieres med kvinnelige skikkelser fra den utvidede bibelske historien. På denne måten skal prosjektet utfordre de konvensjonelle ideene om bokkultur, imaginære bibliotek og kjønn i det første millennium. 

LOGO