CAS samarbeider med norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter for å fremme grunnforskning. Avtalene mellom senteret og samarbeidsinstitusjonene skal gagne alle parter:

  • Fast vitenskapelige ansatte ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner får forskningsfri for å forske ved CAS. Dette gjelder både gruppeledere og øvrige deltakere
  • Publiseringspoengene for publikasjoner basert på forskning ved CAS tilfaller forskerens hjemmeinstitusjon 

For gruppemedlemmer som ikke er ansatt ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner er det ulike måter å finansiere prosjektdeltakernes fravær fra hjemmeinstitusjonen på. De kan enten bruke sin forskertermin fra egen institusjon, eller så kan gruppeleder(ne) avsette midler til frikjøp av forskere som ikke har forskertermin.

Våre partnerinstitusjoner

 

Nettverk

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)

DNVA-logoDNVA grunnla CAS i 1989, og vi fortsetter å jobbe tett sammen.

DNVA ble grunnlagt i 1857, og fungerer som et nasjonalt kontaktorgan for alle vitenskapelige disipliner. Akademiet representerer norsk vitenskap, ikke bare i Norge, men også vis-a-vis utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner.

En viktig del av virksomheten omfatter organisering av internasjonale møter og symposier på høyt vitenskapelig nivå. DNVA er ansvarlig for tildelingen av Abelprisen og arrangementene i tilknytning til prisutdelingen. Dessuten gis det støtte til tiltak for barn og unge, blant annet til UngeAbel og Abelkonkurransen. Akademiet har også ansvaret for utdelingen av Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap av nevrovitenskap.

DNVA deltar i utnevnelsen av CAS-styret, og generalsekretæren sitter som observatør. CAS holder til i Akademiets kjeller- og loftsetasjer.

For mer informasjon, besøk DNVAs nettsider.

 

Network of European Institutes for Advanced Study (NetIAS)

NetIAS-logoNetIAS ble etablert i 2004, og består av 23 forskningssentre i Europa.

Nettverket skal legge til rette for erfaringsutveksling og samarbeid mellom institusjonene. Til sammen er mer enn 500 forskere knyttet til forskningssentrene hvert år.

Selv om de ulike forskningssentrene tilbyr ulike ordninger, deler de et felles mål om å skape internasjonale og tverrfaglige forskningsmiljøer.

For mer informasjon, besøk NetIAS’ nettsider.