Målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere som ikke faller inn under CAS sin ordinære prosjektstøtte, enten fordi de ikke ennå har fast stilling eller fordi de er så tidlig i karrieren at et helt år som gruppeleder på CAS ikke lar seg gjennomføre. Young CAS Fellow er utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF).

Som Young CAS Fellow vil man til få støtte fra CAS på inntil 175 000 NOK i ett år. Midlene skal brukes til utforming av prosjekter, nettverksbygging og tre samlinger, hver på inntil 5 dager. Tiltakene skal gi unge forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren. 

Den første samlingen avholdes i perioden 1. til 10. august 2019 på CAS, som holder til i bygningen til Det Norske Videnskaps-Akademi. CAS stiller da både sine forskerkontorer i senterets loftsetasje (i alt 7) og sitt konferanserom (tårnværelset) til rådighet. Man vil også få noe administrativ hjelp til blant annet hotellreservasjoner og teknisk bistand. Den neste samlingen kan avholdes på hjemmeinstitusjonen eller der Young CAS Fellows selv ønsker. Den siste samlingen, våren 2020, avholdes enten på Det Norske Videnskaps-Akademi eller på CAS.

AYF vil bidra på samlinger med diskusjon, med tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene.

Hvem kan søke?

For å kunne søke må du ha fullført Ph.D. og være ansatt i en vitenskapelig stilling under professornivå på en av CAS’ samarbeidsinstitusjoner i Norge i det akademiske året 2019-20. Erfaring med forskningsledelse vil være et fortrinn. Søker må være yngre enn 40 år ved søknadsfristen, med tillegg av lovbestemte permisjoner. 

Det vil i 2019 være avsatt midler til to Young CAS Fellows. 

Hvordan søker jeg?

For å søke, vennligst send en e-post med emnet "Young CAS Fellow application" til Karoline Kvellestad Isaksen (k.k.isaksen@cas.oslo.no). E-posten må inneholde:

  • en beskrivelse (2-3 sider) av søkerens forskningsprosjekt samt planer for nettverksbygging og samlinger
  • en budsjett-skisse
  • en kort redegjørelse (1/3-1/2 side) som viser at søker er seg bevisst etiske aspekter ved prosjektet (også kjent som «Ethical Self-Assessment») og er kjent med de etiske retningslinjene i det aktuelle feltet
  • en liste over de 3-5 mest aktuelle medlemmer av nettverket
  • søkers CV og publikasjonsliste (1-2 sider)

NB:

  • Prosjektet skal ha en tydelig grunnforskningsprofil. Det skal fremgå klart fra søknaden hvordan nettverk og samlinger vil bidra til prosjektet og til å fremme søkerens forsknings- og karriereutvikling
  • Dersom prosjektet krever tillatelser (Datatilsynet, De nasjonale forskningsetiske komiteene, ol.), må disse foreligge på oppstartstidspunktet
  • Øvrige medlemmer kan meldes inn senere
  • Søker må være yngre enn 40 år ved søknadsfristen

Utvelgelsesprosessen

Hvilke søkere som blir Young CAS Fellows for 2019-20 blir bestemt av CAS’ styre i februar 2019.

Har du spørsmål om søknadsprosessen? Send gjerne en e-post til Karoline Kvellestad Isaksen.

CAS tar for øyeblikket ikke imot søknader.

Søknadsportalen for 2020-21 åpner høsten 2019.